دیاستاز چیست؟ (آنزیم های عسل طبیعی)

دیاستاز چیست؟

دیاستاز چیست؟ (آنزیم های عسل طبیعی)

دیاستاز چیست؟ (آنزیم های عسل طبیعی)

گیاهان مختلف دارای شهد هستند. زنبور عسل روی همه گلها می نشیند و شهد گل ها را می مکد و به طور موقت در عسلدان خود ذخیره می کند.

زنبور عسل در هر پرواز حدود چهل میلی گرم شهد را به کندو می آورد یعنی برای جمع آوری یک قاشق شهد باید هزار بار پرواز انجام بدهد.